ઉપલબ્ધ કોર્સ

Практика використання архивів наукових видавництв - відкритий навчальний курс, який пропонує інформацію про джерельну базу та особливості використання електронних ресурсів наукових видавництв та провайдерів інформаційних послуг

Практика використання платформи EBSCO-Host

Практика використання системи SCOPUSSite news

(હજી સુધી આ ફોરમમાં ચર્ચાનો કોઈ મુદ્દો નથી)