ရယူနိုင်သော သင်ခန်းစာများ

Практика використання архивів наукових видавництв - відкритий навчальний курс, який пропонує інформацію про джерельну базу та особливості використання електронних ресурсів наукових видавництв та провайдерів інформаційних послуг

Практика використання платформи EBSCO-Host

Практика використання системи SCOPUSSite news

(ဤဖိုရမ်တွင် ဆွေးနွေးမည့်ခေါင်းစဉ်မရှိသေးပါ။)