දැන් ලබා ගත හැකි පාඨමාලා

Практика використання архивів наукових видавництв - відкритий навчальний курс, який пропонує інформацію про джерельну базу та особливості використання електронних ресурсів наукових видавництв та провайдерів інформаційних послуг

Практика використання платформи EBSCO-Host

Практика використання системи SCOPUSSite news

(මෙම සංසදයෙහි තවම කිසිදු කතිකා මාතෘකාවක් නොමැත.)