பாடங்கள்

Практика використання архивів наукових видавництв - відкритий навчальний курс, який пропонує інформацію про джерельну базу та особливості використання електронних ресурсів наукових видавництв та провайдерів інформаційних послуг

Практика використання платформи EBSCO-Host

Практика використання системи SCOPUSSite news

(இந்த கருத்துக்களத்தில் எந்தவொரு விவாத தலைப்பும் இல்லை)