பாடநெறிகள்

Практика використання архивів наукових видавництв - відкритий навчальний курс, який пропонує інформацію про джерельну базу та особливості використання електронних ресурсів наукових видавництв та провайдерів інформаційних послуг

Практика використання платформи EBSCO-Host

Практика використання системи SCOPUSSite news

(இக்கருத்துக் களத்தில் இன்னும் ஒரு கலந்துரையாடற் தலைப்பும் இல்லை.)